İkinci El Otomobil Ticaretinde KDV Değişikliği

ikinci el araba kdv

Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaşan yeni kanun sonrasında ikinci el araba alım satımında alınan haksız katma değer vergisi uygulamasına son verilmesi kararlaştırıldı.

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla birlikte ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükelleflerin, mükellef olmayanlardan alarak, vasfında esaslı değişiklik yapmadan sattığı ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde özel matrah uygulanması sağlanacağı ve bu işlemlerde matrah, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutarın olacağı açıklandı. Yani herhangi bir motorlu aracı satın alıp, üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan satmak isteyen kişilerden alınan katma değer vergisi uygulaması ortadan kaldırılmış oldu.

Yeni yasayla birlikte değişen bir diğer kalem ise iade hesaplarıyla ilgili oldu. İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan iskontolar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV iade hesabına dahil edilmesi gerektiği belirtildi. İndirimlerin, yıl sonuna kadar talep edilebileceği kaydedildi.

Bir başka indirim talebinin ise değersiz hale gelen varlıklarda uygulanmaya başlayacağının altı çizildi. Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV'nin kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebileceği ifade edildi. Yapılmak istenilen KDV indirimlerinin ise Maliye Bakanlığına verilen yeni yetki uyarınca, bakanlık üzerinden yapılacağı açıklandı.