Televizyon ve Radyolara ‘Eğitici Yayın’ Zorunluluğu Getirildi

Televizyon ve Radyolara ‘Eğitici Yayın’ Zorunluluğu Getirildi

Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) yapılan düzenleme gereği, radyo ve televizyon kanalları ayda en az 90 dakika eğitici konularda uyarıcı ve bilgilendirici yayın yapmak zorunda kalacak. 

Yayımlanan 703 sayılı KHK’da yapılan düzenleme ile radyo ve televizyonlara ayda en az 90 dakika gıda güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri, halk sağlığının korunması gibi konularda vatandaşları eğitici yayınlar yapma zorunluluğu getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KHK kapsamında, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 14. maddesine şu fıkra eklendi:

"Radyo ve televizyonlar ayda en az doksan dakika gıda güvenliği, gıda güvenirliliği, bitki ve hayvan sağlığı ile toprak koruma, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi ile teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi gibi konularda uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır.

Bu yayınların, oran ve yayınlanma zamanı ile ilgili esaslar Radyo Televizyon Üst Kurulca belirlenir. Bu programlar, ilgili bakanlık ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bilimsel kuruluşlar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Hazırlanan programların, ilgili bakanlığın olumlu görüşü alındıktan sonra Üst Kurul tarafından radyo ve televizyonlarda yayınlanması sağlanır."

Eklenen fıkrada, söz konusu madde kapsamında yapılan yayınlar için herhangi bir bedelin ödenmeyeceği belirtilirken, bu yayınların ve sürelerinin denetiminin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılacağı ifade edildi.

YORUMLAR